top of page

Algemene Voorwaarden voor www.tessashealing.com

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.tessashealing.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tessa's Healing & Reading. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website aan jou aanbied. Ook zijn de voorwaarden benoemd welke van toepassing zijn op alle diensten van en in mijn praktijk. Met het aangaan van een behandeling, consult of andere dienst in mijn praktijk ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tessa's Healing & Reading is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tessa's Healing & Reading.

Behandelingen / Consulten
Behandelingen vinden enkel plaats op afspraak. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor de geboekte behandeling in rekening te brengen. Behandelingen dienen contant per keer afgerekend te worden of via bankoverschrijving (voor afstandsbehandelingen).

Uw verantwoordelijkheid
Een deel van de behandelingen die ik in mijn praktijk geef, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg. Ze dienen niet ter vervanging van een medische behandeling door een arts of specialist. Daarom behandel ik geen aandoeningen, die doorverwijzing van een arts of specialist nodig hebben. Ook stel ik geen diagnoses, schrijf ik geen recepten uit en geef ik geen medicijnen mee. Raadpleeg daarom altijd eerst jouw arts of specialist als je klachten hebt. Deelname aan een behandeling is op eigen risico. Een ander deel van mijn behandelingen zien op mijn gaven als helderziende, helderhorende en heldervoelende. Het is jouw keuze om al dan niet iets te doen met de boodschap.

Cursussen / Workshops/ Ceremonie

Aanmelden voor een cursus, workshops of ceremonie geschied middels de website of een e-mail naar info@tessashealing.com. Je deelname wordt bevestigd door middel van een e-mail. In de e-mail staat vermeld of je aanmelding goed is ontvangen en of je deel kan nemen aan de cursus/workshop.

Afmelden voor een cursus of workshop kan tot 48 uur van te voren kosteloos. Bij annulering binnen 48 uur behoud ik mij het recht om 50% van de geboekte cursus of workshop in rekening te brengen. 

 

Mijn verantwoordelijkheid
Mijn inspanningsverplichting bestaat uit het gebruik van mijn gaven. Het is daarbij mijn verantwoordelijkheid jou op een integere en zinvolle manier een behandeling te geven, waarbij ik gebruik maak van mijn gaven. Ik deel mijn bevindingen, zoals ik die tijdens de behandeling ervaren heb. Alle informatie die voortvloeit uit de behandeling, blijft vertrouwelijk. Als ik het idee heb dat ik je niet verder kan helpen, zal ik je adviseren om iemand anders te raadplegen.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ik partij ben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in mijn vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heb ik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Betaling en incassokosten
Voor zover betaling achteraf met mij is overeengekomen dient de betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door mij aan te geven wijze. Indien je in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan ben je van rechtswege in verzuim. Je bent alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent getreden tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Er komt je geen beroep toe op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) . Evenmin ben je gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien je in gebreke of in verzuim bent  in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op jou worden verhaald. Je bent  over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

bottom of page